Przejdź do głównej zawartości

Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN

DEFINICJE
Sklep Internetowy BeauYou – prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.beauyou.pl. Zakup w sklepie internetowym www.beauyou.pl oznacza jednocześnie zapoznanie się i wyrażenie zgody na akceptację zapisów niniejszego regulaminu oraz wynikające z niego wszelkie prawa i obowiązki Klienta.
Sprzedający –BeauYou Julia Kostera z siedzibą we Wrocławiu 53-633, ul. Długa  68D/4,  REGON 389711886, NIP 8971894702 (zwany dalej: „BeauYou”).
Klient / Konsument– osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka  organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną, dokonująca m.in. zakupów za pośrednictwem domeny internetowej beauyou.pl rejestrująca się celem otrzymywania dokonanych przez siebie zakupów.
Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.
BOK – Biuro Obsługi Klienta.
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sprzedającego podmiot Przelewy24 pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego, Blik.
Newsletter - usługa Sprzedawcy polegająca na wysyłaniu Klientom, za ich wyraźną zgodą, bezpłatnych cyklicznych informacji na temat Sklepu, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
Promocje - szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji.
Cena - określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży.
§ 1. Informacje ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego BeauYou znajdującego się na stronie internetowej pod adresem www.BeauYou.pl/pages/regulamin a także określa zasady: składania zamówień na towary dostępne w Sklepie Internetowym BeauYou, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży towarów, składania i rozpatrywania reklamacji oraz zasady dotyczące uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy.
  2. Klient jest uprawniony i jednocześnie zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego BeauYou wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem tj. w szczególności – Klient jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego BeauYou – od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego BeauYou lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  3. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego BeauYou nie wymaga rejestracji.
  4. Składanie zamówień przez Klienta na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego BeauYou, może odbywać się na dwa sposoby:
  • bez rejestracji, wystarczy, że podasz adres e-mail i będziesz postępował zgodnie z instrukcjami podanymi w koszyku
  • poprzez zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza znajdującego się w zakładce www.BeauYou.pl/account/register

   

  § 2. Rejestracja
   1. Sklep Internetowy BeauYou umożliwia Klientowi założenie konta użytkownika. W celu założenia konta niezbędnym jest: rejestracja poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w zakładce: www.BeauYou.pl/account/register, akceptacja regulaminu Sklepu Internetowego BeauYou oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn.zm) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
   2. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym BeauYou każdorazowe logowanie poprzez zakładkę www.beauyou.pl/account/login odbywa się przy użyciu danych, podanych w formularzu rejestracyjnym.
   3. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy: loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym BeauYou. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do konta w Sklepie Internetowym BeauYou jest Klient, a hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta. Udostępnianie loginu i hasła osobom trzecim odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Klienta, a Sprzedający nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji.
   4. Celem usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego BeauYou, należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres e-mail: sklep@beauyou.pl wraz z podaniem zwrotnego adresu poczty elektronicznej Klienta dokonującego usunięcia konta.

    

   § 3. Składanie i realizacja zamówień
   1. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.
   2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien:
   • wybrać towar/towary będący/e przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć na przycisk “Dodaj do koszyka”, “Kup teraz” (lub równoznaczny),
   • wybrać rodzaj przesyłki/odbioru,
   • wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz dokładny adres, na który ma nastąpić dostawa towaru,
   • w przypadku wybrania dostawy kurierem Klient powinien dodatkowo wpisać właściwy numer kontaktowy do kontaktu z kurierem,
   • w przypadku chęci otrzymania faktury VAT – wpisać dane niezbędne do wystawienia faktury: pełną nazwę firmy, siedzibę, NIP
   • kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

   Złożenie zamówienia przez Klienta lub dokonanie zapłaty oznacza złożenie przez BeauYou z siedzibą we Wrocławiu, ul. Długa  68D/4,  REGON 933005080, NIP 6921324491, oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem BeauYou o przyjęciu oferty. Jednakże BeauYou zastrzega, iż przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z przyczyn losowych (uszkodzenie produktu na etapie pakowania, wykrycie braków w produkcie, brak produktu, etc.) Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta:

   • zastrzegając sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i w trybie 14 dni roboczych dokonuje zwrotu środków, lub
   • jej częściowej realizacji, informując jednocześnie o tym Klienta, przedstawiając do wyboru możliwe warianty: 
    • przewidywana dostępność artykułu,
    • przewidywany okres oczekiwania,
    • produkt zastępczy.

   Klientowi przysługuje w sytuacji opisanej w ust.1 prawo do odstąpienia od  Umowy i zwrot uregulowanej należności, niezależnie od przedstawionych przez Sprzedawcę wariantów.

   1. Klient w terminie 14 dni może odstąpić od zawartej umowy, dniem jej zawarcia Strony zgodnie przyjmują jest wpływ środków na konto Sprzedającego, natomiast zwrot ceny sprzedaży nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego odstąpienia Klienta od umowy, które to Klient zobowiązuje się wysłać na adres e-mail: sklep@beauyou.pl.
   2. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.
   3. Zakupiony towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia w terminie od 1 do 3 dni roboczych, od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego. Przy czym należy uwzględnić dodatkowy czas dostawy przez kuriera. 
   4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi, jak również w przypadku wyczerpania zapasów towaru w magazynie Sprzedającego.
   5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy.
   6. Przesyłki są nie ubezpieczone - Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie / zniszczenie / czas przesyłki ani produktów w niej zawartych.
   7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z przyczyn leżących po firmy kurierskiej.

   § 4. Ceny
   1. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek VAT i są podawane w polskich złotych, z zastrzeżeniem, że mogą być również wyrażone w innej walucie.
   2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki Towaru są wyświetlane na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. koszty związane z wybranymi przez Klienta dodatkowymi płatnymi usługami. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka Towaru jest darmowa.
   3. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba, że co innego wyraźnie wynika z regulaminu Promocji.
   4. Towary zamówione w Sklepie są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    

   § 5. Płatności
   1. Koszt dostawy pokrywa Klient. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i płatności. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta przed wydaniem towaru Klientowi:
   • przelewem bezpośrednim za pomocą systemu płatności obsługiwanych przez bramkę Przelewy24 (PayPro SA),
   • kartą kredytową, kartą płatniczą za pośrednictwem systemu Przelewy24
   • Blikiem za pośrednictwem systemu Przelewy24.
   2. Operatorem płatności jest PayPro SA., z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego.

    

   § 6. Zwroty i reklamacje
    1. Klient przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze wysyłając e-mail na  adres: sklep@beauyou.pl.
    2. W przypadku doręczenia towaru za pośrednictwem Kuriera, Kupujący jest zobowiązany sprawdzić zgodność towaru z umową w obecności Kuriera; w sytuacji wystąpienia niezgodności, Kupujący jest zobowiązany sporządzić protokół określający występujące niezgodności i w terminie do 7 dni od daty doręczenia towaru, przesłać na własny koszt protokół niezgodności/reklamację wraz z reklamowanym towarem na adres: BeauYou AMDG, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów.
    3. Klient może zgłosić reklamację, z tytułu niezgodności towaru z umową, drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@beauyou.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres: BeauYou AMDG, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów.
    4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru od Sprzedającego (kopia paragonu, faktura, numer zamówienia, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.).
    5. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i prześle powiadomienie drogą elektroniczną o sposobie rozstrzygnięcia.
    6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
    7. Klient nabywający towar w celu związanym z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego towaru.
    8. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, Sklep odsyła pełnowartościowy towar na swój koszt, na adres podany przez Klienta.

     

    § 7. Odstąpienie od umowy
     1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa. Niezależnie od wskazanego w zdaniu poprzednim terminu odstąpienia Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić w regulaminie Promocji dłuższy termin do odstąpienia od Umowy przez Klienta.
     2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Towar z grawerem zamówionym przez Klienta).
     3. W celu odstąpienia od Umowy Konsument składa Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Konsument może skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie Sklepu, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Odstąpienie od umowy Konsument może:
     • wysłać pocztą tradycyjną na adres: BeauYou AMDG, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów, lub
     • poinformować Sprzedawcę o woli odstąpienia wysyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@beauyou.pl.
     1. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, weszła w faktyczne posiadanie Towaru, co zostanie potwierdzone podpisem na pokwitowaniu odbioru Towaru pod ustalonym adresem. W przypadku Zamówienia obejmującego wiele Towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – termin ten liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego z Towarów, ostatniej partii lub części.
     2. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
     3. W przypadku odstąpienia od Umowy, BeauYou zwraca Konsumentowi koszt zakupionego produktu/produktów nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
     4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
     5. BeauYou dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobów płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
     6. BeauYou może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru lub dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
     7. Konsument powinien zwrócić Towar BeauYou niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy.
     8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. BeauYou zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
     9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do BeauYou. BeauYou może w ramach akcji promocyjnej lub szczególnej oferty na warunkach określonych w odrębnym regulaminie zaoferować Konsumentowi odbiór zwracanych Towarów, przez Sprzedawcę od Konsumenta.
     10. Zwrot Towaru zakupionego w ramach Promocji, w której warunkiem przyznania rabatu był zakup więcej niż jednego Towaru oznacza odstąpienie od Promocji i jest możliwy wyłącznie pod warunkiem zwrotu wszystkich Towarów, których łączny zakup uprawniał do udziału w Promocji. W przypadku, gdy jednym z Towarów zakupionych w ramach opisanej powyżej Promocji jest Towar, który nie podlega zwrotowi zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta (np. Towar z grawerem zamówionym przez Klienta), zwrot Towarów objętych Promocją nie jest możliwy.
     11. Zwracane Towary należy odesłać na następujący adres: BeauYou AMDG, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów. Prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Towaru, przy czym za termin zwrotu Towaru uznaje się dzień, w którym Towar dotarł na adres wskazany powyżej (może to zająć do 14 dni).
     12. W związku ze zmianami  od 01.01.2021 dotyczącymi potwierdzania faktur korygujących, Klient przystępując do Sklepu potwierdza i zgadza się na ich wystawienie.

      

     § 8. Obsługa Klienta
      1. Sprzedawca prowadzi Biuro Obsługi Klienta (BOK), z którym Klient może kontaktować się drogą elektroniczną, w celu uzyskania informacji na temat Sklepu lub statusu Zamówienia.
      2. Klient może kontaktować się z BOK w dni robocze (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 16:00 wysyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@beauyou.pl lub poprzez zakładkę formularz kontaktowy na stronie Sprzedawcy.
      3. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia lub korzystanie z usług Sprzedawcy, w tym z nawiązywania połączenia z BOK.

       

      § 9. Podstawowe założenia polityki ochrony danych osobowych

      Dane osobowe

      1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 r (Dz. U. 2018, poz. 1000), Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z którym Klient wypełniając formularz, podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego zgodnie z podanym celem przetwarzania.
      2. Sprzedający chroni dane osobowe Klientów, zgodnie z poniższymi założeniami:
      • Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez BeauYou danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym. Brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych uniemożliwi świadczenie przez BeauYou usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym BeauYou,
      • dane osobowe wykorzystywane są w celach, na które Klient wyraził zgodę,
      • uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Sprzedający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z ww. przepisami prawa. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa,
      • w każdej chwili Klient, który wyraził zgodę ma prawo do wglądu, poprawienia, bądź uzupełnienia swoich danych osobowych, może ją również cofnąć wysyłając mail na adres: sklep@beauyou.pl,
      • Sprzedający może ujawnić dane osobowe, gdy jest to wymagane bezwzględnie przez obowiązujące przepisy prawa, w związku z postępowaniem sądowym w tym również organom ścigania.
      1. Powyższe zasady dotyczą wyłącznie danych osobowych, przesyłanych za pośrednictwem służącego do tego celu formularza formularzy znajdujących się na podstronach Sklepu Internetowego BeauYou pod adresem https://beauyou.pl.
      2. Skorzystanie z łącza do innej witryny internetowej, zamieszczonego na stronie, oznacza opuszczenie witryny BeauYou, w tej sytuacji BeauYou nie ponosi odpowiedzialności za stosowane w ramach tych witryn praktyki ochrony danych osobowych i nie bierze odpowiedzialności za witryny zewnętrzne, ani dane osobowe, przekazywane za ich pośrednictwem.
      3. BeauYou przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym BeauYou, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
      4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwymi danymi Klienta.
      5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego BeauYou, w zakładce poświęconej polityce prywatności.

      Cele gromadzenia danych osobowych

      BeauYou  gromadzi dane osobowe Klientów witryny w celu:

      • realizacji zawieranych umów,
      • działań marketingowych, reklamowych i handlowych,
      • poprawy jakości świadczonych usług oraz ich dostosowania dla potrzeb Klientów,
      • wspierania i ułatwiania kontaktów z Klientami.

       

      § 10. Zmiany Regulaminu
       1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w szczególności ze względu na zmiany wynikające z przepisów prawa lub praktyki stosowania prawa:
       • zmiany w sposobach dokonywania płatności,
       • zmiany w sposobach realizacji dostaw towarów,
       • zmiany organizacyjne i prawne, które mogą nastąpić u Sprzedającego.
       1. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie tej informacji na stronie www.beauyou.pl/pages/regulamin.
       2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują Klientów w terminie 1 miesiąca od daty ich opublikowania na stronie www.beauyou.pl/pages/regulamin.
       3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta na stronie www.beauyou.pl/pages/regulamin. W trakcie realizacji zamówienie oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej, Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia.

        

       § 11. Newsletter
        1. Zapisanie się do Newslettera jest dobrowolne i bezpłatne.
        2. W celu otrzymywania Newslettera, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w dedykowanym do tego polu albo zapisując się poprzez zakładkę „Subskrybuj” w ramach swojego Konta.
        3. Oprócz adresu e-mail, zapisując się na Newsletter, Klient może w dedykowanym do tego polu (jeśli występuje taka opcja) podać swoją datę urodzenia, której podanie pozwala Sprzedawcy na wysyłanie Klientowi spersonalizowanych informacji z okazji urodzin, które mogą zawierać urodzinowe oferty specjalne lub promocje.
        4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kontakt mailowy z BOK wysyłając wiadomość na adres sklep@beauyou.pl ze stosowną informacją.

         

        § 12. Wymagania techniczne i zastrzeżenia
         1. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w przeglądarkach Google Chrome i Mozilla Firefox w najnowszych dostępnych wersjach, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 360 px.
         2. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego BeauYou spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub za niekompatybilność Sklepu Internetowego BeauYou z infrastrukturą techniczną lub urządzeniem końcowym Klienta.

          

         § 13. Postanowienia końcowe
          1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej w dniu 25.11.2021 r.
          2. Umowa Sprzedaży i Umowa o Świadczenie Usług zawierana jest w języku polskim.
          3. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że są oznaczone jako ceny netto.
          4. Produkty standardowo wysyłane są w jednostkowych pudełkach z logotypem BeauYou, jednak zastrzegamy sobie, możliwość wysyłki towaru w pudełkach bez logotypu marki BeauYou.
          5. Sprzedający może modyfikować techniczny sposób realizacji Usługi, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii), jednak bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta i Sprzedawcy.
          6. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.
          7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go ze strony BeauYou/pages/regulamin
          8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości na podany adres e-mail.
          9. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
          10. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem. Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
          11. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy,
          12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo Sprzedającego.

           

          POLITYKA PRYWATNOŚCI

          Polityka prywatności i  wykorzystywania plików cookies

           § 1 Podstawowe cele Polityki prywatności

          1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej sklepu internetowego beauyou.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, stworzonych i przyjętych przez Julia Kostera, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą:  BeauYou Julia Kostera, pod adresem: 53-633 Wrocław, ul. Długa  68D/4.
          2. Poniżej zostały zawarte również zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach obowiązujące w Serwisach, a także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie - bez żadnej odpłatności z tego tytułu, tzw. newsletterów.
          3. Serwis przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów, przy czym z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Serwis zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
          4. Serwis sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.
          5. Nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisów ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”, a także Prawie telekomunikacyjnym.

          § 2. Administrator danych osobowych oraz zasady zbierania danych osobowych i informacji

          1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Julia Kostera, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: BeauYou Julia Kostera, pod adresem: 53-633 Wrocław, ul. Długa  68D/4, adres e-mail: sklep@beauyou.pl.
          2. W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.
          3. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.
          4. W ramach Serwisu zamieszczony jest formularz kontaktowy na oferowane przez Serwis usługi. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych. Dane osobowe gromadzone podczas wypełnienia formularza kontaktowego, wykorzystywane są do realizacji zobowiązań Serwisu wobec Użytkownika.
          5. Użytkownik Serwisu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: danych firmy bądź imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail). Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Użytkownika.
          6. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika Serwisu. Przetwarzanie wskazanych danych zawsze odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z ustawią z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
          7. Serwis będzie przekazywał Państwa dane wyłącznie współpracującym z nim firmom kurierskim, fulfillmentowym (obsługa logistyczna Serwisu), a także podmiotom, z którymi współpracuje przy realizacji procesu płatności i rozliczeń, obsłudze i realizacji zamówień, oraz podmiotom, z którymi współpracuje przy utrzymaniu i obsłudze strony internetowej Sklepu, w tym wysyłania spersonalizowanych i automatycznych komunikatów za pomocą email, SMS i innych kanałów.
          8. Serwis zbiera i wykorzystuje niezbędne informacje o jego Użytkownikach, niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Tylko w niektórych przypadkach, np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, badaniach ankietowych czy formularzach zamówień – Serwis zbiera bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe.

          § 3. Polityka cookies

          1. Serwis wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
          2. Serwis stosuje pliki “cookies”, przy czym informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z serwisu.
          3. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.
          4. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Serwisu lub do personalizacji zawartości podstron Serwisu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.
          5. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zaleca się zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej.
          6. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.
          7. Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy zostać zobowiązani przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Serwisu

           

          § 4. Zasady przetwarzania danych osobowych

          1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Serwis, jako administratora danych, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
          2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w szczególności poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury mającej na celu umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z wybranych funkcjonalności Serwisu, np. na formularzu.
          3. Serwis nie udostępnia zgromadzonych danych osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody Użytkownika, którego dane dotyczą lub jeśli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa.
          4. Serwis, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych zebranych w ramach Serwisu, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

           

          § 5. Uprawnienia Użytkowników

          1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
          2. Użytkownik Serwisu ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Serwisem w sposób wskazany w części zatytułowanej „Formularz kontaktowy”

           

          § 6. Zabezpieczenie danych osobowych

          1. Serwis jest zabezpieczony w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez Serwis przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.
          2. Dostęp do przetwarzania danych osobowych Użytkowników ma tylko ograniczona liczba pracowników Serwisu.

           

          § 7. Kontakt

          1. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Systemu, w tym dotyczące niniejszej "Polityki prywatności” prosimy kierować na adres administratora danych
          2. Na adres administratora danych, Użytkownik może również skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie Serwis przetwarza dane Użytkownik.